Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Ανοιχτή Πρόσκληση του Δημάρχου κ. Ν. Χιωτάκη για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης!

Την παρουσιάζει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/10, γνωστοποιείται  προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς με απόφασή του που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, θα προχωρήσει στη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.


Προκειμένου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Κηφισιάς, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι:

     Α.  των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
     Β.  των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
     Γ.  των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
     Δ.  των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
     Ε.  των ενώσεων και συλλόγων γονέων
     Στ.  των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
     Ζ.  των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
     Η.  άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
     Θ. εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
     Ι.   Δημότες.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.  
 
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει με απόφασή του ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

- Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου.

- Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

- Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

- Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθενται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης) μέχρι τις 22/1/2013, από 8.00πμ - 2.00μμ και στα τηλέφωνα 2132007274 -

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).

Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία του Δήμου Κηφισιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου