Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Τα εν ΔΗΜΩ......εν ΟΙΚΩ!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 06/12/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 1 αναπληρωματικό και 7 τακτικά μέλη η συνεδρίαση ξεκίνησε για την λήψη αποφάσεων επί «4» εκτάκτων και «15» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 53324 ημερομηνίας 30/11/2011.

Πάρθηκαν  «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «4» έκτακτα θέματα: (1) Έγκριση δαπάνης ύψους 75.000,00 ευρώ αναφορικά με το νομικό πρόσωπο Δημ. Βικέλας. Εγκρίθηκε.  (2) Έγκριση δαπάνης χρηματικού εντάλματος ύψους 35.000,00 ευρώ που αφορά τέλη κυκλοφορίας! Εγκρίθηκε. (3) Έγκριση δαπάνης ύψους 45.000,00 ευρώ για προμήθειες οπωροκηπευτικών με διαγωνισμό! Εγκρίθηκε. (4) Άνοιγμα Δημόσιου διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου! Κατακυρώθηκε στην εταιρεία Κυριάκος Χρήστου και Σία με την χαμηλότερη προσφορά ύψους 113.500,00 ευρώ  συν ΦΠΑ !

Από τα «15» τακτικά θέματα πάρθηκαν «ομόφωνες εγκριτικές» αποφάσεις για τα «14».......χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

1. Έγκριση δαπάνης ύψους 14.760,00€, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.01   για   « Δαπάνη σχεδιασμού – υλοποίησης & επικοινωνίας του εκπαιδευτικού προγράμματος ανακύκλωσης στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Κηφισιάς » προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. Εγκρίθηκε. 

2. Έγκριση δαπάνης ύψους 5.000,00€, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.08   για «Δαπάνες επιμέλειας , διδασκαλίας και διεύθυνσης χορωδιών των ΚΑΠΗ Δήμου Κηφισιάς» προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. Αποσύρθηκε για να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο!

3.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.174,00€  σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.04 για «Αποζημίωση επικειμένων», σύμφωνα με την απόφαση 466/2011 Δ.Σ. Εγκρίθηκε. 

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 9.538,00€  σε βάρος του Κ.Α. 10.6232.02 που αφορά  «Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου». Εγκρίθηκε.  Δικαιούχος η κ. Ψαράκη Παρασκευή.

5. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€  σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορά «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».  Εγκρίθηκε. 

6. Παράταση ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού για τα χρηματικά  εντάλματα προπληρωμής Π-1683/11 Λώρας Λεωνίδας και Π-1684/11 Σταυρούλα Κεμπερά. Αφορά δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί!  Εγκρίθηκε. 

7. Επανάληψη του διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων λόγω φθοράς υλικών στις οδούς Ολύμπου , Κύπρου και Αναβρύτων στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς» και επαναϋποβολή προς έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης αυτής και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού. Εγκρίθηκε. 

8. Έγκριση της υπ’ αρ. 91/2011 μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων» και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού. Κόστος μελέτης 72.000,00 ευρώ! Εγκρίθηκε. 

9. Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «Οριστική μελέτη αγωγών ομβρίων στις οδούς 25ης Μαρτίου Μπακογιάννη και Μπουγά». Προϋπολογισμός μελέτης 28.972,00 ευρώ! Κατακυρώθηκε  στον κ. Τσαρούχα Αλέξανδρο με την χαμηλότερη προσφορά ύψους 23.450,00 ευρώ συν ΦΠΑ! Εγκρίθηκε. 

10. Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.Σ) ». Κατακυρώθηκε  στον κ. Τριανταφύλλου με την χαμηλότερη προσφορά ύψους 14.760,00 ευρώ συν ΦΠΑ! Εγκρίθηκε. 

11. Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ». Κατακυρώθηκε  στην κ. Άννα Μαυρογιώργη με την χαμηλότερη προσφορά ύψους 14.760,00 ευρώ συν ΦΠΑ! Εγκρίθηκε. 

12. Ανάθεση κατ΄ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι), στη Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη να παραστεί  ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών - Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας, την 18η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 10:00, κατά τη συζήτηση Tης Αίτησης Ακυρώσεως του Βασιλείου Βουτσινά κλπ (2), κατά: 1) Του Ελληνικού Δημοσίου, 2) Της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς,  Περί Ακυρώσεως: 1) Tης υπ’ αρ. 1/7-7-2009 αποφ. της Τριμ. Επιτροπής Αυθαιρέτων της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Κηφισιάς, 2) Της υπ αριθ. 732/2008  έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Κηφισιάς, 3) Του πίνακα ανάλυσης αυθαιρέτων εργασιών και ύψους προστίμων. Εγκρίθηκε.  Η αμοιβή θα αποφασισθεί στο  Δημοτικό Συμβούλιο!

13. Υποβολή Εισήγησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Λ. Λώρα, περί Μη Άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της υπ. αρ. 544/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Απαλλοτριώσεων) για αποζημίωση έκτασης λόγω απαλλοτρίωσης, συνολικά 128 τ.μ., στη περιοχή της Κηφισιάς «ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» στο Ο.Τ. 940 – 941 ιδιοκτησίας των Σοφίας Κατσίκη κλπ. Συμβιβασμός για τίμημα 1.150,00 ευρώ το οποίο είναι κάτω από την αντικειμενική αξία! Εγκρίθηκε. 

14. Άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων ή μη, κατά της αριθ. 39/2011 απόφασης Α’/Βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ανατ. Αττικής που κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις του Άγγελου & Μαρίας Κυριαζή και ακυρώνει την  υπ’ αριθ. 2531/27-4-2001 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως δάσος και αναδασωτέα, έκταση εμβαδού 6,63182 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Φασίδερι» στη Ν. Ερυθραία. Εγκρίθηκε.  Άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων για χαρακτηρισμό της περιοχής ως αναδασωτέα!

15. Υποβολή της υπ’ αρ. πρωτ. 45271/13-10-2011 Αίτησης του κ. Γκούσκου Αντωνίου ενοικιαστή  του κυλικείου που βρίσκεται έμπροσθεν της ΔΟΥ  Κηφισιάς, για «Μείωση ενοικίου λόγω οικονομικής κρίσης & αναδρομική ισχύ του νέου μισθώματος από τις αρχές του 2011». Εγκρίθηκε......επειδή υπάρχει συγκεκριμένος όρος στην σύμβαση που  απαγορεύει την μείωση! Οι κ.κ. Τσούλος και Σιδέρης εισηγήθηκαν όπως εντοπιστούν δικαστικές αποφάσεις περί του αντιθέτου!.....για να χρησιμοποιηθούν εν προκειμένω!

Πατριώτες.....άλλοτε και τώρα!

Άρης Βελουχιώτης.

Ποιος, λοιπόν, είναι πατριώτης; Αυτοί ή εμείς; Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και τρέχει να βρει κέρδη σ’ όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια.

Ενώ εμείς το μόνο που διαθέτουμε είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας. Αυτά, αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει όπου βρει κέρδη, δεν μπορούν να κινηθούν και παραμένουνε μέσα στη χώρα που κατοικούμε.

Ποιος, λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του; Αυτοί που ξεπορτίζουν τα κεφάλαιά τους από την χώρα μας ή εμείς που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ;

Άρης Βελουχιώτης – Ο λόγος της Λαμίας

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Σαλάτες = υγεία – ευεξία!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Τα λαχανικά, όπως και τα φρούτα, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε διαιτολογίου, διότι αφορούν την προάσπιση της υγείας μας αλλά και την εμφάνισή μας.

Συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση λαχανικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα φρέσκα νωπά λαχανικά της εποχής με προσθήκη με μέτρο ελαιολάδου όπου 1-2 κουτάλια της σούπας ανά μερίδα είναι αρκετά.

Η καθημερινή κατανάλωση σαλάτας ενεργεί στην βελτίωση της υγείας μας, μέσω της μείωσης της χοληστερόλης, της υπέρτασης, της ρύθμισης του σακχάρου, της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού και άλλων δεικτών της υγείας.
Προσοχή όμως: τα οφέλη στην υγεία μας δεν προέρχονται από τις διάφορες σάλτσες  που, ιδίως στα εστιατόρια ή στα ταχυφαγεία ή μέσω των delivery, σερβίρουν μαζί με τις σαλάτες.  Οι σάλτσες αυτές έχουν βάση την μαγιονέζα, το πλήρες γιαούρτι σε συνδυασμό με αρκετό λάδι και κάποια άλλα υλικά όπως παρμεζάνα, αλλαντικά π.χ. μπέικον, κρέμα γάλακτος κ.λπ. με αποτέλεσμα όχι μόνο να αυξάνεται η θερμιδική αξία της σαλάτας αλλά να μειώνεται και η θρεπτική της αξία.
Οι σαλάτες αποτελούν ένα εύκολο και νόστιμο πλήρες γεύμα με πλούσια θρεπτική αξία με έμφαση το νερό, τους απαραίτητους ηλεκτρολύτες και φυσικά τις βιταμίνες. Η αυξημένη κατανάλωση λαχανικών συμβάλλει αποδεδειγμένα στην καλή υγεία και φυσικά στην επαρκή ενυδάτωση του οργανισμού. Η προσθήκη σε σαλάτες (εναλλακτικά) ρυζιού και φακής ή καρύδια ή κριθαρένια παξιμαδοκούλουρα δίνουν πλήρες γεύμα.
Για παράδειγμα, η παραδοσιακή «χωριάτικη» σαλάτα, που περιέχει ντομάτες, αγγούρι, κρεμμυδάκι, μυρωδικά (ρίγανη, μαϊντανό κ.λπ.), φέτα, ελιές, λίγο ελαιόλαδο και κριθαρένια παξιμάδια ή καρύδι προσφέρει ένα κοκτέιλ βιταμινών, με πλούσια αντιοξειδωτική δράση και αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή μεσημεριανού.
Απολαύστε συνεπώς την γεύση των λαχανικών και την ευεργετική τους δράση σε συνδυασμό με υλικά χωρίς ζημιογόνες λιπαρές σάλτσες, φροντίζοντας την διατήρηση ενός ιδανικού σωματικού βάρους και την προάσπιση της υγείας και της ευεξίας.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Τα εν ΔΗΜΩ….εν ΟΙΚΩ!

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνήλθε την Τετάρτη 31/11//2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί  των κάτωθι «7» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π.52296 ημερομηνίας 25/11/2011…..που θα εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πάρθηκαν  «εγκριτικές» αποφάσεις και για τα «6» από τα «7» θέματα επί τροχάδην........χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

Σημειώνω χαρακτηριστικά τα κάτωθι…..

1. Τροποποίηση των ισχυόντων Προεδρικών Διαταγμάτων του Παραδοσιακού Τμήματος της πόλης μας (ΦΕΚ1035/Δ/1987-ΦΕΚ517/Δ/1990-ΦΕΚ 837/Δ/1994).

Το αίτημα των 22 πολιτών και του Συλλόγου Πλάτανος για την τροποποίηση της ζώνης ΙΙ…..ΑΝΕΒΛΗΘΗ για να μελετηθεί από τα μέλη της Επιτροπής1

2. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων και θέσεων.

Ψηφίστηκε ομόφωνα. Εγκρίθηκαν οι θέσεις λαϊκών αγορών, οι χώροι πώλησης χριστουγεννιάτικων δένδρων (για 1 μήνα από 1-12 έως 1-1), οι θέσεις τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, οι θέσεις διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων, οι θέσεις χαρτών της πόλεως με διαφήμιση στην πίσω πλευρά για το σύνολο της πόλης, οι διαφημιστικές θέσεις οδοσημάνσεων κλπ. Η κ. Κ. Μουστάκη πρότεινε να εξεταστεί η υλοποίηση κανονιστικής πράξης, πρόταση που έγινε δεκτή.

Αποφασίστηκε οι διαφημίσεις σε μπαριέρες να καταργηθούν σε όλη την πόλη και να αποξηλώνονται όταν τελειώνει η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Σχετικά με την Εκάλη, μετά από αίτημα πολιτών και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου έχουν ήδη αυξηθεί κατά 0,10 € τα δημοτικά τέλη στην περιοχή, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων από την διαφήμιση και να μην μπουν καθόλου διαφημιστικά στοιχεία.

3. Κατάθεση απόψεων της εταιρίας «ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Δ. – ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Μ. Ο.Ε.» καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (χωρίς παρασκευαστήριο) επί της οδού Χ. Τρικούπη 123, Ν. Ερυθραία.

Δόθηκε παράταση ομόφωνα στον ιδιοκτήτη μέχρι 30-1-2012 να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

4. Αποδοχή δωρεάς (10)  δένδρων από τον κ. ΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 49632/14-11-2011 αίτησή του. Δεκτό ομόφωνα.

5. Αποδοχή δωρεάς (4) δένδρων από τον κ. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 46998/01-11-2011 αίτησή του. Δεκτό ομόφωνα.

6. Αποδοχή δωρεάς (2) δένδρων από τον κ. ΑΝΤΩΝΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 46810/31-10-2011 αίτησή του. Δεκτό ομόφωνα.

7. Αποδοχή δωρεάς (68) δένδρων από την εταιρία Κ.Π.Σ. ΠΙΕΡΗ Ο.Ε. μετά από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 48814/09-11-2011 αίτησή του.  Δεκτό ομόφωνα.

Σημείωση: Σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Σ. Κηφισιάς Νο 259/2008 όποιος πολίτης κόψει κάποιο δένδρο νόμιμα με άδεια στην Πόλη, υποχρεούται να δωρίσει στον Δήμο διπλάσιο αριθμό των δένδρων που θα κόψει.

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Εγκαίνια ιατρείου στην Κηφισιά!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ιωαν. Τσαντίρης, Γεωργία Χωναίου, Αλεξ. Κασσανδρινός.

Ο ορθοπεδικός Χάρης Κρεμμύδας επιμελητής της Ευρωκλινικής Αθηνών και η  μαιευτήρας-γυναικολόγος Μαρία Καρακουλάκη  εγκαινίασαν το καινούργιο  ιατρείο τους στην οδό Μενάνδρου 1 στην Κηφισιά.

Ευστρ. Καρακουλάκης, Μαρία Καρακουλάκη, Έλενα και Αθηνά Σκούρα.

Ο μοντέρνος χώρος  που εντυπωσίασε τους καλεσμένους αφού θύμιζε περισσότερο γκαλερί , με έπιπλα handmade by Aperitto και αντικείμενα από την προσωπική συλλογή τέχνης των ιδιοκτητών.

Χάρης Κρεμμύδας, Παυλίνα Φουστάνου - Πασσά, Λέα Κουρμούλη.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους διακρίναμε και τον διεθνούς φήμης Νευροχειρουργό από τη Γερμανία, Δρ. Ευστράτιο Καρακουλάκη.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Χωρίς Συμπαραστάτη του Δημότη ο Δήμος Κηφισιάς!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Χωρίς Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μένει δυστυχώς ο Δήμος Κηφισιάς, καθώς κανένας από τους 14 υποψηφίους, κυρίως από δικηγόρους και οικονομολόγους, δεν συγκέντρωσε τα 2/3 των ψήφων των δημοτικών συμβούλων, που απαιτούσε ο «Καλλικράτης» στις δυο ψηφοφορίες στις 23/02/2011.Ο «Καλλικράτης» θεωρεί σημαντικό το νέο θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, βάζοντας ψηλά τον πήχη με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή προσώπου εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.


Οπότε, είναι και στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δημάρχου και της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν θα στηρίξει κάποια από τις υποψηφιότητες, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις εκλογής οργάνων του δήμου ή θα προτιμήσει την ψήφο κατά συνείδηση.

Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, είναι ο θεσμικός ρόλος της ανεξάρτητης αυτής Αρχής.......θα δημιουργούσε πραγματικά νέα δεδομένα στο Δήμο Κηφισιάς!


Σύμφωνα με  το άρθρου 77 του Ν. 3852/2010  οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι:

<< 1. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

2. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

3. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου.

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. >>

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η aftodioikisi.gr μόλις 4 από τις 13 περιφέρειες (ποσοστό 30,7%) έχουν καταφέρει να εκλέξουν «Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης»!

Επίσης  από τους 172 «καλλικρατικούς» δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων (αυτό είναι το όριο που θέτει ο Ν 3852/10 για τη λειτουργία του θεσμού) σε μόλις 25 (ποσοστό 14,5% ή σε μόλις έναν στους εφτά) έχει εκλεγεί «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης».

Αυτό οδήγησε το Υπουργείο Εσωτερικών την Τρίτη 07/06/2011 να εκδώσει νέα εγκύκλιο:

«Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 58, παρ. 2 του Ν. 3966/2011 (Α’ 118) περιέχεται ρύθμιση με την οποία η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης), που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 77, παρ. 2 και 179, παρ. 2 του ν. 3852/2010, αντίστοιχα, γίνεται ενδεικτική και ως εκ τούτου συνεχίζεται σε όσες περιπτώσεις δεν είχε επιτευχθεί η εκλογή τους μέχρι 28.2.2011». Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ....

ΓΙΑΤΙ κ. Δήμαρχε, αφού είναι στην διακριτική σας ευχέρεια, δεν συνεχίσατε την διαδικασία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη Κηφισιάς με την έκδοση νέας προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης…..μέχρις ότου επιτευχθεί η  ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του;;

Αναμένουμε την ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ  κ. Δήμαρχε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!!

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Από την αρχαία στη μοντέρνα πλαστική χειρουργική!

Γράφει η ΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενδιαφέρουσα ήταν η διάλεξη του διακεκριμένου πλαστικού χειρουργού και επίτιμου προξένου της Βραζιλίας Δρ. Ιωάννη Λύρα με τίτλο «Από την Αρχαία στη Μοντέρνα Πλαστική Χειρουργική». Τα προσωπεία των Φαραώ και τα πορτραίτα του Φαγιούμ ως πηγή έμπνευσης για τη  σύγχρονη Βραζιλιάνικη  και  Ευρωπαϊκή Πλαστική Χειρουργική.

Ο ομιλητής με τον Α΄ γραμματέα της  πρεσβείας της
Βραζιλίας και ομιλητή Γκουστάβο Μπεζέρα.

Η επίδραση της Αρχαίας Αιγυπτιακής  τέχνης  στη  σύγχρονη  επιστήμη της αισθητικής ιατρικής, που έγινε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη (WSDPD) του ΟΗΕ και της UNESCO, στην αίθουσα διαλέξεων της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (ΑΜΚΑ) και του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας της Βραζιλίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πλαστικής Χειρουργικής (EAPS - ACEIP) όπου Πρόεδρος είναι ο Δρ. Ιωάννης Λύρας.

Ο πρέσβης του Μεξικού Ταρτσίσιο Ναβαρέττε - Μοντές ντε
Οκα, η Παρή Ράπτη - Λύρα, ενδοκρινολόγος, και ο Δρ. Ιωάννης Λύρας.

Ο ομιλητής, διεξοδικά  ανέσυρε  με ευχάριστο οπτικοακουστικό τρόπο μέσα από ιστορικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα της κοιλάδας του Νείλου, διάφορες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την μεγάλη σημασία των καλλιτεχνικών προτύπων της αρχαίας Αιγύπτου για τους σύγχρονους «γλύπτες» της εξωτερικής μορφής και του σώματος,  τους Αισθητικούς και Επανορθωτικούς Πλαστικούς Χειρουργούς.

Ο Δρ. Ιωάννης Λύρας με τον Μορφωτικό Ακόλουθο της
πρεσβείας της Αιγύπτου Χισάμ Νταρουίς.

Προλόγισαν  ο Δρ Χισάμ Νταρουίς  Μορφωτικός Ακόλουθος και Διευθυντής του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και ο Γκουστάβο Μπεζέρα, πρώτος γραμματέας της πρεσβείας της Βραζιλίας.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Τα εν ΔΗΜΩ…..εν ΟΙΚΩ!

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέας Ερυθραίας συνήλθε την Δευτέρα 28/11/2011 στις 07.00μμ υπό την Προεδρία του κ. Ξενάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Σπύρου Λούη και Πίττα.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα "8" τακτικά μέλη, η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί "2" εκτάκτων και "7" τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 51922 ημερομηνίας 24/11/2011.

Τα έκτακτα θέματα προ ημερησίας (1) Προ έγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επι της οδού Ελ. Βενιζέλου 147 στο Ο.Τ. της εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. - ΚΟΛΟΒΟΣ Π. Ο.Ε. και (2) Τακτοποίηση Δημοτικών Κτηρίων βάσει των διατάξεων του Ν. 4014/11......εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Πάρθηκαν επίσης «εγκριτικές» αποφάσεις για τα "6" από τα "7" τακτικά θέματα επί τροχάδην........χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

Σημειώνω χαρακτηριστικά τα κάτωθι…..

1. «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ επί της οδού Πεντέλης 2 & Χαριλάου Τρικούπη στο Ο.Τ. 301 της Κ. ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ – Ν. ΕΛ ΣΑΓΙΕΝΤ Ο.Ε». Εγκρίνεται.

2. «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ) επί της οδού ΨΑΡΡΩΝ 12 στο Ο.Τ. 110 του ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ». Εγκρίνεται.

3. «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΠΑΣ επί της οδού Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 21 στο Ο.Τ. 1 της ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». Εγκρίνεται.

4. «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ άνευ παρασκευαστηρίου», επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 4 στο Ο.Τ. 3 της ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ». Εγκρίνεται.

5. «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ και διανομή κατ’ οίκον επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 131 στο Ο.Τ. 11 του ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ». Εγκρίνεται.

6. «ΕΚ ΝΕΟΥ Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΡΑΣΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΣΑΛΤΣΕΣ επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 146 & Στροφυλίου στο Ο.Τ. 346 της ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΤΡΑΜΕΝΤΟΒΑ –ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εγκρίνεται.

7. «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 73 και Κ. Βάρναλη στο Ο.Τ. 14 της ΧΑΜΑΤΟ ΛΑΪΛΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ». Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης του εγγράφου καταλληλότητας χώρου της Πολεοδομίας!