Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος κ. Χιωτάκης ανακοίνωσε στις 17/01/2013 τους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Κηφισιάς!

Παρουσιάζει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Με απόφαση του Δημάρχου, αντιδήμαρχοι ορίζονται με θητεία από 02/01/2013 μέχρι 31/08/2014 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 οι:


1. Άννα Κορογιαννάκη, Αντιδήμαρχο Ανθρωπίνων Πόρων, Συντονισμού και Διαφάνειας,  με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιώn και συγκεκριμένα των τμημάτων ανταποδοτικών - Τελών - Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας, Φόρων - Τελών - Δικαιωμάτων - Προστίμων και Παραβόλων, Προμηθειών - Εργασιών και Διαχείρισης Υλικού καθώς επίσης και των τμημάτων Προσωπικού και Μισθοδοσίας. Μεταβιβάζει επίσης και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και την εποπτεία και λειτουργία του Τεχνικού Συνεργείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Μηχανογράφησης.   

2. Ευστάθιος Κύρλος, Αντιδήμαρχο Βιώσιμης Ανάπτυξης  και Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών και συγκεκριμένα των τμημάτων Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης Δαπανών και Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Του ανατίθενται επιπλέον οι αρμοδιότητες, να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων, από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της δημοτικής ενότητας της Νέας Ερυθραίας, βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων .

3. Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Διακυβέρνησης και αλληλεγγύης, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των τμημάτων, Δημοτικής Κατάστασης και Εκλογών, Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ και λοιπων υπηρεσιών, Αιρετής Διοίκησης, Δημαρχιακής Επιτροπής και Αντιδημάρχων, Πρωτοκόλλου και Εσωτερικού Ελέγχου καθώς επίσης και των τμημάτων Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

4. Ανέστη Νικολέλη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Μεταβιβάζει επίσης και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

5. Εμμανουήλ Κουρμαδιά, Αντιδήμαρχο Χωροταξίας Πόλης, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Υπηρεσίας  Δόμησης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του τμήματος Σχεδίου Πόλεως.

6. Τηλέμαχο Τσιλιγκίρη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των τμημάτων  Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων, Κατασκευής - Συντήρησης Δημοτικών Χώρων, τοπογραφικού και κτηματολογίου.

Πολιτικούς γάμους θα τελούν και οι έξι Αντιδήμαρχοι. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Άννα Κορογιαννάκη που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ευστάθιο Κύρλο.

Επίσης ο κ. Δήμαρχος αναθέτει στα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου , όπως αναλύονται παρακάτω:    

1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Εμμανουήλ Μαρκεσίνη, την εποπτεία των τμημάτων Προγραμματισμού Μελετών και Ηλεκτρομηχανολογικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης.


2. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλειο Ξυπολυτά, την εποπτεία του Τμήματος Ελέγχου και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

3. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Μαραζιώτη, την εποπτεία του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

4. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Αντώνιο Μπιτσάνη, την εποπτεία του Τμήματος Ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

5. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Σιδέρη, την εποπτεία του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με ευθύνη τη λειτουργία των Υπηρεσιών Πρασίνου και Κηποτεχνίας που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

6. Στη Δημοτική Σύμβουλο Αγγελική Βαλασοπούλου την εποπτεία του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας.

7. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Φώτιο Δημάκη, την εποπτεία του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Πρασίνου και Κηποτεχνίας που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

8. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Λεωνίδα Ψυχόπαιδα, την εποπτεία των Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.


9. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Αυλήτη, την εποπτεία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κηφισιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου