Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Τα εν ΔΗΜΩ......εν ΟΙΚΩ!....αναλυτικό ρεπορτάζ της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τρίτη 20/11/2012 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Ν. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα 7 τακτικά μέλη, η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 09.10πμ με την λήψη αποφάσεων επί «2» εκτάκτων και «15» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 50492 ημερομηνίας 15/11/2012.

Επικυρώθηκαν τα  Πρακτικά: 02-10-2012 (έκτακτη), 02-10-2012 (τακτική), 09-10-2012 (έκτακτη), 09-10-2012 (τακτική), 16-10-2012 (έκτακτη), 16-10-2012 (τακτική), 23-10-2012 (έκτακτη) και  23-10-2012 (τακτική).

Έκτακτα θέματα:

- Ορθή επανάληψη Απόφασης που έγινε λάθος εγγραφής ποσού. Εγκρίνεται ομόφωνα.

- Έγκριση δαπάνης 24.000 Ευρώ για κάλυψη των μελετών για πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια (αφορά δημοτικά και γυμνάσια της Πόλης), ώστε να γίνει προσπάθεια ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ. Εγκρίνεται ομόφωνα.

Τακτικά θέματα:

Αμέσως μετά πάρθηκαν «εγκριτικές» αποφάσεις για τα κάτωθι «14» από τα «15» τακτικά θέματα χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!  Η συνεδρίαση έληξε κανονικά στις 09.45πμ. 

1.Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.01 και 30.6112.02 με τίτλο «Διαχείριση έργου - Σύμβουλος τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (επιχορήγηση σε ποσοστό 70% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (ΕΣΠΑ) Εξοικονόμηση ενέργειας Ν. Ερυθραίας»  και «Διαχείριση  έργου - Σύμβουλος τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς ( επιχορήγηση σε ποσοστό 70% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ( ΕΣΠΑ ) Εξοικονόμηση ενέργειας Κηφισιάς» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των  39.900,00€  για το έτος 2012.  Εγκρίνεται ομόφωνα.

2.Έγκριση δαπάνης ύψους  45.000,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.50.6061.04 για «Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού)», για τις ανάγκες του Δήμου, και έγκριση της υπ΄αρ. 106/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού. Εγκρίνεται ομόφωνα.

3.Έγκριση δαπάνης ύψους  2.910,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.7135.18 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων από λήξη χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 3.000,00 € για το έτος 2012. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά 5 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα που θα μείνουν στον Δήμο.

4.Έγκριση δαπάνης ύψους  3.550,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00.6615.06 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 17.856,00 € για το έτος 2012. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά 480 τεμάχια τρίπτυχων μπλοκ για την Διεύθυνση Καθαριότητας.

5.Έγκριση δαπάνης ύψους  142,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00.6661.01 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 6.906,74 € για το έτος 2012. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά την αγορά ενός καροτσιού.

6.Έγκριση δαπάνης ύψους  5.000,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6495.10 για  «Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 10.000,00 € για το έτος 2012. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά την ζωντανή μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων και των άλλων εκδηλώσεων του Δήμου από το Web TV.

7.Έγκριση δαπάνης ύψους  3.200,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.25.6233.03 για «Μίσθωση ηλεκτρογεννητριών» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 6.400,00 € για το έτος 2012. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά την μίσθωση 2 ηλεκτρογεννητριών 500 KW και 200  KW έως 20-12-12 για το αντλιοστάσιο της Ν. Ερυθραίας.

8.Έγκριση δαπάνης ύψους  13.000,00 € , ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20.6264.05 για «Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή», που έχει προϋπολογισθεί για το έτος 2012. Εγκρίνεται ομόφωνα.

9.Έγκριση δαπάνης ύψους 900,00 € , ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00.6495.14 με τίτλο  «Δαπάνη τηλεοπτικών υπηρεσιών / συνδρομητική τηλεόραση NOVA», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.000,00€  για το έτος 2012. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά την συνδρομή μέχρι τον Νοέμβριο 2013.

10.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6824.03 που αφορά «Λοιπά πρόστιμα». Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά πληρωμή για πρόστιμο αυθαιρέτου στο αμαξοστάσιο της Εκάλης, το οποίο έχει ήδη κατεδαφιστεί.

11.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για  «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών πράξεων ή συμβιβαστικών πράξεων». Εγκρίνεται ομόφωνα.

12.Έγκριση μελέτης της υπ΄ αριθμ 110/2012 μελέτης  με τίτλο «Σύνταξη μελέτης ειδικών αρχιτεκτονικών για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων διαδρομής ενοποίησης των σχολικών κτιρίων, στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς», καθώς και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.637,89 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.51 προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.  Αναβάλλεται.

13.Υποβολή Εισήγησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Λεωνίδα Λώρα, περί  ΜΗ Άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων, κατά της υπ’ αρ. 1069/2012  αποφάσεως του  Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, που υποχρεώνει το Δήμο Κηφισιάς, για τη καταβολή του  ειδικού επιδόματος των 176 € στους δικαιούχους Αγγελίδου Άννα κλπ (59), με την προϋπόθεση να πληρωθούν χωρίς το νόμιμο τόκο και σε δόσεις. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αφορά συνολικό ποσό 253.444 Ευρώ που θα καταβληθεί στους υπαλλήλους σε δόσεις.

14.Έγκριση της υπ’ αρ. 109/2012 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθριου και εργαστηριακές δοκιμές στα πλαίσια της μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων   στην περιοχή Αδάμες», καθώς και  την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 71.960,42€ σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.64, και ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού. Εγκρίνεται ομόφωνα. Επιτροπή ορίστηκαν οι υπάλληλοι κ.κ. Χαϊδόγιαννης, Κοπανιά και Φίλη.

15.Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 265,21 τ.μ., ιδιοκτησίας κ.κ. Σπυρίδωνος Μακρή, Χρυσάνθης Μακρή και Δημητρίου Μόσχου στη περιοχή της Κηφισιάς «ΒΙΠΑ», θέση «ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ» στο ΟΤ. 10 με κωδ. οικοπέδου 020602 και 020604.  Αναβάλλεται. Οι αιτούντες ζητούν αποζημίωση με 800,00 ευρώ / μ2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου