Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Τα εν ΔΗΜΩ…εν ΟΙΚΩ!...της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε την Τετάρτη 21/12/2011 στις 09.00πμ υπό την Προεδρία του κ. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η συνεδρίαση ξεκίνησε με την λήψη αποφάσεων επί «5» εκτάκτων και «12» τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 56432 ημερομηνίας 16/12/2011.

Τα  «5»  θέματα που εισήχθησαν στην ημερήσια διάταξη ως έκτακτα και τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα είναι: (1) Ποσόν 4.210,00 € για πληρωμή ενοικίου Αστυνομικού Τμήματος Εκάλης (20 Ποσόν 87.500,00 € για προμήθεια τηλεσκοπικών οργάνων για την Τ.Υ. του Δήμου (3) Ποσόν 1.900,00 € για ελαιοχρωματισμό πλατείας Κεφαλαρίου ενόψει των Θεοφανίων (4) Ποσόν 15.000,00 € για προμήθεια διακοσμητικών για τα πάρκα της Πόλης (5) Ποσόν 15.000,00 € για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.

Επίσης πάρθηκαν  «εγκριτικές» αποφάσεις για τα «11» από τα «12» τακτικά θέματα.......χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες!

1.  Έγκριση δαπάνης ύψους 150,00€ ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.09  για «Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 5.000,00€ για το έτος 2011. Εγκρίθηκε.

2. Ακύρωση της υπ’ αρ. 550/2011 απόφασης της Ο.Ε. και 2) εκ νέου έγκριση δαπάνης ύψους 63.400,00€ , ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.62634.05 με τίτλο « Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών», για το έτος 2011 και έγκριση της υπ’ αρ. 48/2011 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. του Δήμου καθώς και των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Εγκρίθηκε. Αφορά την μετακίνηση μαθητών από Εκάλη, Νέα Κηφισιά και Αδάμες από και προς τα σχολεία τους.

3. Έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του  Νικόλαου Θυμάκη υπάλληλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την αγορά ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου της Υπηρεσίας. Αποσύρθηκε  και θα γίνει απευθείας ανάθεση σε άλλο προμηθευτή και για ποσόν 3.000,00 €.

4.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 50.000€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6271.01 «Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π». Εγκρίθηκε για πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ.

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πιστώσεων κωδικών εξόδων προϋπολογισμού 2011. Εγκρίθηκε. Ψηφίστηκαν πιστώσεις για νηπιαγωγεία κλπ.

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης του έργου «Μελέτη - Κατασκευή  - Χρηματοδότηση και Παραχώρηση Εκμετάλλευσης Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων στην Πλατεία Πλατάνου Κηφισιάς». Εγκρίθηκε. Για κάλυψη δαπάνης αρχαιολογικών ανασκαφών στο οικόπεδο που θα γίνει το υπόγειο parking. Ποσόν 200.000,00 € που θα καλύψει και λοιπές δαπάνες που δεν καλύπτονται από τις υποχρεώσεις του εργολάβου.

7. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος που αφορά στο διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού». Εγκρίθηκε. Συμμετείχαν 9 εταιρείες. Ο μειοδότης πήρε το έργο με ποσόν 141.000,00 €.

8. Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελέτη της οριστικής μελέτης «Υδραυλική μελέτη δικτύου ύδρευσης Δημοτικής ενότητας Νέας Ερυθραίας». Εγκρίθηκε. Μειοδότης Καλατζή Σοφία με ποσόν 11.850,00 € + ΦΠΑ.

9. Απ΄ ευθείας  ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «Μελέτη πράξης αναλογισμού επί της Λ. Κηφισιάς (τμήμα από Σαρανταπόρου έως Χαρ. Τρικούπη) στο Δήμο Κηφισιάς». Εγκρίθηκε. Μειοδότης Τσακιρόπουλος Άρης με ποσόν 11.800,00 € + ΦΠΑ.

10. Απ΄ ευθείας  ανάθεση σε μελετητή της μελέτης «Μελέτη πράξης αναλογισμού επί της οδού Κοκκινάκη  (τμήμα από Μ. Μπότσαρη έως Γ. Λύρα) στο Δήμο Κηφισιάς». Εγκρίθηκε. Μειοδότης Τσακιρόπουλος Άρης με ποσόν 11.700,00 € + ΦΠΑ.

11. Ανάθεση κατ΄άρθρο 103 παρ. 2 περ. (ι) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), στο Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Δεμερτζή  να παραστεί  την 6η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 και σε κάθε μετ’αναβολή ή ματαίωση αυτής, κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως του Σωματείου με την επωνυμία «Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολιτείας», Περί Ακύρωσης: (1) Της υπ΄αρ. 10384 από 28/4/10 άδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακος της Νομαρχίας Αθηνών, (2) Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προηγούμενης ή μέλλουσας, ιδία δε της αναβίωσης των οικοδομικών αδειών με αρ. 262/03, 262/09, από 8690/26-3-10 απόφαση ανάκλησης οικοδομικής άδειας, υπ’ αρ. 12627/25-5-10 απάντησης σε αίτηση. Εγκρίθηκε η ανάθεση για να καλύψει την Πολεοδομία Κηφισιάς που εξέδωσε την άδεια.

12. Ψήφιση πίστωσης 5.854,2€ για τα έξοδα κίνησης του μονίμου και αορίστου χρόνου τεχνικού προσωπικού, για το μήνα Νοέμβριο  2011, σε  βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 και 30.6422.02 για τους  υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Κ.Α. 40.6422.01 Κ.Α.40.6422.02 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις  της περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463 /2006 ( ΦΕΚ 114 Α/2006 Νέος Κοινοτικός Κώδικας ). Εγκρίθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου